• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.nevadent.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.nevadent.pl
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023r.

 

I. Definicje
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego nevadent.pl Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1219 z późniejszymi zmianami),
b) Klient (także „Kupujący”) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie,
c) Sprzedający – „NEVADENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 52, 90 – 213 Łódź, NIP 725-216-28-23, REGON 365963394, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000649844. Kontakt ze Sprzedającym pod adresem e-mail: nevadent@nevadent.pl oraz nr tel. 42 255 55 44. Sprzedaż prowadzona przez sklep internetowy prowadzony i dostępny pod domeną sklep.nevadent.pl stanowi własność Sprzedającego,
d) Produkt - przedmiot sprzedaży będący rzeczą ruchomą wymieniony na stronie sklep.nevadent.pl, którego dotyczy umowa sprzedaży,
e) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym (jako podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy), a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego sklep.nevadent.pl,
f) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe (wraz z późniejszymi zmianami),
g) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1219 z późniejszymi zmianami),
h) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do bezpośredniego zawarcia umowy sprzedaży, jednoznacznie określające rodzaj oraz ilość Produktów,
j) Sklep Internetowy – serwis internetowy działający pod adresem sklep.nevadent.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, prowadzony przez Sprzedającego,
k) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,
l) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,
m) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

II. Postanowienia ogóle.
 1. Niniejszy Regulamin określa:
  a) prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
  b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z serwisu sklep.nevadent.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane przy czym w ofercie Sklepu mogą znajdować się także Produkty używane (np. podemonstracyjne), co będzie wyraźnie zaznaczone w opisie danego Produktu. Wszystkie Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty używane mogą być dostarczane w otwartym opakowaniu oryginalnym lub w opakowaniu zamiennym.
 5. Produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów. 
 6. Sprzedający informuje, iż równolegle prowadzi sprzedaż w sklepie stacjonarnym i Produkty widoczne w Sklepie Internetowym fizycznie mogą być w danej chwili niedostępne.
 7. W przypadku niedostępności całości lub części Produktu objętego zamówieniem Klient zostanie o tym poinformowany. Do Klienta będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo dodawania oraz usuwania Produktów, zmiany ich cen oraz terminów realizacji zamówień, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, tworzenia ofert specjalnych oraz zmiany Regulaminu.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Wygląd Produktów, a zwłaszcza ich opakowania, mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach umieszczanych na stronie www.sklep.nevadent.pl. 
 11. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet ,typu: komputer, tablet, telefon, spełniającym minimalne wymagania techniczne do obsługi przeglądarki internetowej. 
 13. Klient zobowiązany jest do:
 14. niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 15. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 16. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
 17. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 18. Kontakt telefoniczny ze Sprzedającym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem 42 255 55 44.

 

III. Procedura składania Zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym SKLEP.NEVADENT.PL można dokonywać poprzez:
 2. stronę internetową Sklepu SKLEP.NEVADENT.PL - poprzez mechanizm koszyka na stronie sklepu,
 3. mailem – nevadent@nevadent.pl
 4. Dokonanie zamówienia przez Klienta jest możliwe po założeniu przez niego konta w Sklepie Internetowym. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych. Zakładając konto Klient zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego, a także zapoznania się i akceptacji Regulaminu praz polityki prywatności obowiązującej u Sprzedającego.  Opcjonalnie, lub w przypadku potrzeby otrzymania faktury, Klient powinien podać NIP oraz firmę.
 5. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, a mianowicie:
  a) dodanie do koszyka produktu;
  b) wybór rodzaju dostawy;
  c) wybór/zmianę miejsca wydania rzeczy (dostawy);
  d) wybór formy płatności;
  e) ewentualnie wpisanie uwag co do zamówienia; 
  f) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Dalej” na stronie podsumowania.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Dalej” na stronie podsumowania - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu.
 7. Po podaniu przez Klienta niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierające informacje dotyczące: 
  a) przedmiotu Zamówienia, 
  b)cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych Produktów oraz kosztów dostawy,
  c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia i jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 10. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej (drugiej) wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane Zamówienie.
 11. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 12. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu, jako integralnej części umowy sprzedaży, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklep.nevadent.pl, pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 13. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia, specyfikacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty lub wydanie przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego, paragonu lub faktury.

 

IV. Ceny i metody płatności
 1. Ceny wszystkich Produktów widocznych na stronach Sklepu Internetowego nevadent.pl są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT) są wyrażone w złotych polskich.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sprzedający jest płatnikiem VAT. 
 4. Ceny Produktów nie uwzględniają kosztu dostawy, który określony jest w dziale „Koszty dostawy”.
 5. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) gotówką - przy odbiorze w siedzibie firmy (90-213 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52)
  b) za pomocą przelewu bankowego w złotych polskich (PLN) na konto: „Nevadent” sp. z o.o., ul. Rewolucji 1905 nr 52, 90 – 213 Łódź, Nr konta: 89 1140 2004 0000 3602 7661 2106.
  c) szybkim przelewem SkyPay 
  d) BLIK
  e) za pobraniem - procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu Zamówienia.
 6. Na opłatę składa się koszt zamówionego Produktu oraz koszt wysyłki.
 7. W tytule zapłaty należy podać numer zamówienia. 
 8. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego następuje po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych - po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.
 9. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpłaty na konto Sprzedającego lub – przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego - uiszczenia płatności gotówką.

 

V. Dostawa
 1. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Czas dostawy Produktów wynosi co do zasady 1-5 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty. Termin realizacji dostawy może ulec wydłużeniu - w takiej sytuacji personel Sklepu Internetowego skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o wydłużonym czasie realizacji Zamówienia. Sklep Internetowy SKLEP.NEVADENT.PL dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu nastąpiła w określonym czasie. 
 3. Dostawa Produktu realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą spedycyjną GLS (dalej także jako „firma doręczająca”).
 4. Koszty dostawy znajdują się na podstronie w zakładce „Koszty dostawy”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszt dostawy Produktu jest uzależniony od formy przesyłki – przypadku GLS jest to koszt 20,45 zł. W przypadku, gdy zamówienie przekracza kwotę 350 zł brutto, wysyłka kurierem GLS jest po stronie sprzedającego.
 5. W momencie otrzymania Produktu Kupujący musi potwierdzić jego odbiór.
 6. W chwili odbioru Kupujący może poprosić pracownika firmy doręczającej Produkt o pozostanie do momentu otworzenia przesyłki w celu sprawdzenia, czy Produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli okaże się, że Produkt jest uszkodzony, należy spisać protokół szkody. W protokole powinny znajdować się informacje: data, godzina doręczenia, opis uszkodzenia lub braków w Produkcie, podpis pracownika firmy doręczającej oraz Klienta lub osoby przez niego upoważnionej. Reklamowany Produkt należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić pracownikowi firmy doręczającej. 
 7. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden Produkt należy zwrócić jedynie ten, który jest uszkodzony - koszt takiego transportu ponosi Sprzedający. Pracownik firmy doręczającej powinien niezwłocznie skontaktować się z SKLEP.NEVADENT.PL. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy doręczającej Sprzedający kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Produktu lub anulowania Zamówienia i zwrotu zapłaconej ceny.
 8. Klient może przyjąć uszkodzoną przesyłkę, jeżeli stwierdzi niewielkie uszkodzenia. W tym wypadku należy również sporządzić protokół szkody i wraz z fakturą przekazać go przedstawicielowi firmy doręczającej. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić Sklep Internetowy SKLEP.NEVADENT.PL. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy doręczającej, Sprzedający skontaktuje się z Klientem oraz wyśle brakujące części Klientowi.
 9. Jeżeli uszkodzenie Produktu podczas transportu zostało zauważone po odjeździe pracownika firmy doręczającej, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą doręczającą (telefon jest podany na liście przewozowym) i umówić się na przyjazd jej pracownika w celu spisania protokołu. Wszelkie reklamacje kierowane do firmy doręczającej mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie, według prawa przewozowego, reklamacje związane z uszkodzeniem Produktu nie będą rozpatrywane.  Produkt uszkodzony będący przedmiotem zwrotu powinien być zapakowany oryginalnie i nie może nosić śladów użytkowania.
 10. W przypadku nieobecności w planowanym dniu odbioru, pracownik firmy doręczającej pozostawi awizo z informacją kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Przesyłka awizowana jest bezpłatnie doręczana. Przesyłka może być maksymalnie dwukrotnie awizowana, po czym wraca do Sprzedawcy. Ponowne dostarczenie zamawianego Produktu będzie możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów ponownej dostawy.  

 VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta – wzór ten jest dostępny do pobrania pod adresem w dziale: Pobierz pliki, pod adresem http://www.nevadent.pl/i-9/pobierz-pliki.html Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres nevadent@nevadent.pl.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży, od której odstąpił na własny koszt (art. 34 ust. 2) i ryzyko na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 12. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późniejszymi zmianami), zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.), za wyrób medyczny uznawane jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
 13. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 14. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 15. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
 16. regulacji poczęć – których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

 

VII. Reklamacje dotyczące Produktów
 1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
 2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych Produktów.
 3. Uszkodzony Produkt należy wysłać do siedziby Sprzedawcy wraz z wydrukowanym, czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego. Podlegający reklamacji Produkt Kupujący wysyła kompletny z całym wyposażeniem i dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura lub list przewozowy kuriera) z uwzględnieniem zasad wskazanych w rozdziale V pkt. 5-9 niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacje produktów uszkodzonych mechanicznie, niezgodnie z przedmiotem użytkowania lub bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane, a ewentualny zwrot towaru nastąpi tylko po zapłaceniu kosztów wysyłki.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 43b – 43g ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Zamówienia z przyczyn od firmy niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika sklepu internetowego NEVADENT.PL
 8. Reklamacje należy kierować na adres mailowy nevadent@nevadent.pl, bądź poprzez formularz kontaktowy w dziale Reklamacji i dostępny pod adresem: https://sklep.nevadent.pl/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje
 9. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.
 10. Sklep Internetowy nie jest producentem Produktów. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w Sklepie lub informuje o takich gwarancjach.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „Nevadent” sp. z o. o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: „NEVADENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 52, 90 – 213 Łódź, lub mailowo pod adresem: admin@nevadent.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie www.sklep.nevadent.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Polityka prywatności
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia, a także na stosowanie plików cookies.
 3. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
 4. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich przesłanych danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie Internetowym oraz informacji marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych.
 5. Szczegóły Polityki prywatności znajdują się pod adresem https://sklep.nevadent.pl/news/n/202/Polityka-prywatnosci
 6. Postanowienia końcowe
 7. Niniejsza wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce „Regulamin”. 
 8. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w okresie 2 lat od zakupu Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 9. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1219 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.).

 

 

 • Warunkowy dostęp do sklepu

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na stronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży stomatologicznej. Klikając przycisk TAK potwierdzacie Państwo, że jesteście profesjonalistą z branży stomatologicznej i że macie Państwo świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.